04.11.2023

УКАЗАНИЯ

Във връзка с участие на застъпници на кандидатски листи на Втория тур на изборите за кмет на кметство Мосомище на 05.11.2023г., ОИК Гоце Делчев указва следното:

 

 1. На основание чл.117 ал. 6 от ИК в изборният ден на 05.11.2023г. се допускат само по един застъпник в секционната избирателна комисия /СИК/ от регистрираните застъпници на кандидатската листа на ЛЕВИЦАТА! и Инициативен комитет за издигане на Анна Михова Донкова като независим кандидат за кмет на кметство с. Мосомище .
 2. Съгласно Решение № 2594/ 04.10.2023г. на ЦИК от една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
 3. Указва на членовете на СИК, че не се допускат застъпници и упълномощени представители от други кандидатски листи, участвали в първи тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Гоце Делчев.
01.11.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОСОМИЩЕ - II ТУР

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-1191 от 31.10.2023г. публикуваме образец на бюлетината за гласуване във втори тур на изборите за кмет на кметство село Мосомище, насрочен за 05.11.2023г.  

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО МОСОМИЩЕ - ВТОРИ ТУР

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

23.10.2023

ВАЖНО!!!!! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

1. Линк към обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.youtube.com/watch?v=vK2WY4NglOs

 

2. Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК

https://www.youtube.com/watch?v=IrazT9Fb9YE

17.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Гоце Делчев, уведомява, че в изборния ден (29.10.2023г.) от 09:00ч.,  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да подават заявки за осигуряване на транспортно средство на телефон: 0886015530 и в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2.

Общинска избирателна комисия Гоце Делчев, информира за определените избирателни секции на територията на община Гоце Делчев за избиратели с увреждания на зрението или със затруднения в придвижването, които са:

 •  Секция № 011100003 – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІІ-то ОСН. УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", УЛ. "ПОЛК. ДРАНГОВ" №17
 • Секция № 011100006 - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ. "СКОПИЕ" №4
11.10.2023

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове  на  29 октомври  2023  г.  ОИК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ напомня,  че  на   14.10.2023   г. в включително, изтича срокът за:

 • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение:
 • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.
11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

09.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент избирателните секции са 44 броя.

Списъкът  се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на общинската избирателна комисия Гоце Делчев  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

09.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Застъпници

 

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент секциите са 39 броя.

 

Регистрация на застъпници

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Гоце Делчев  до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец.

27.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия –Гоце Делчев, уведомява, че в изпълнение на Решение № 2498-МИ от 25.09.2023г. на ЦИК ще проведе на  27.09.2023 г. от 17.30 часа в залата на ОИК Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ 2, община Гоце Делчев. определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по местните медии.

Тегленето на жребия ще се  извърши публично и на него могат да присъстват представители на партии и коалиции, местните коалиции и инициативните комитети регистрирали  се в ОИК –Гоце Делчев  за съответните кандидатски листи за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

24.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ

В   А  Ж  Н  О!!!

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК 0111 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00 часа до 17.00 часа. 

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА  до 26 СЕПТЕМВРИ 2023г. , до 17.00часа 

ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ, ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ  ПОДАВАТ В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 51-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXCEL ФОРМАТ 

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 52-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА  КМЕТ /приложение 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

1.ПРИЛОЖЕНИЕ 52-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА  

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ  /приложение 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 2. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

23.09.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ обръща внимание на кандидатите, регистрирани  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Гоце Делчев, че следва да се съобразят при представяне на Заявленията за регистрация на кандидатите за Кмет на Община, Кмет на кметство и на кандидатските листи за Общински съветници, с указанията на т. II и т. III  от РЕШЕНИЕ № 1994-МИ София, 24 август 2023 г. , а именно:

ІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид се използва предоставената като приложение на решението електронна форма в EXCEL формат (Приложение № 1), която да се попълни съгласно указанията (Приложение № 2), и да се създаде и CSV файл с характеристики:

- кодировка: UTF8;

- край на ред: „\r\n“ (windows формат);

- край на колона: запетая (или точка и запетая);

- стойностите се ограждат с кавички.

ІІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител (USB/CD).

 

19.09.2023

Съобщение

Съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Гоце Делчев, уведомява че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Гоце Делчев, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е от 19 септември 2023г. от 09:00 часа.

 Крайният срок за подаване на заявления за регистрация кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Гоце Делчев

Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Гоце Делчев заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Гоце Делчев извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 10:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023г.  включително.

 

09.09.2023

РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

В ОИК Гоце Делчев се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

  Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК Гоце Делчев в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Гоце Делчев извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 10:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023г.  включително.

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Гоце Делчев-  Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Гоце Делчев, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Гоце Делчев извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 10:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023г.  включително.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 161-МИ / 21.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове от състава на ОИК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, които да предадат на Общинската администрация – Гоце Делчев останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, свързани с изборите за общински съветници и кметове на територията на община Гоце Делчев, проведени на 29.10.2023г. и на 05.11.2023 г. с изключение на тези необходими за текущата й работа до изтичане на мандата. и в чието присъствие да се отваря помещението за съхранение на изборни книжа и материали, за целия мандат на комисията .

 • № 160-МИ / 19.11.2023

  относно: Определяне членове на ОИК Гоце Делчев, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение в Общинска администрация - Гоце Делчев и получат изборни книжа и материали във връзка с Разпореждане по Адм. Дело № 1084 по описа на Адм. Съд Благоевград за 2023 г.

 • № 159-МИ / 18.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК – Гоце Делчев пред Административен съд и Върховен административен съд

всички решения